Virksomhedsoplysninger

Amalo Aps
Prags Boulevard 51
2300 København S
CVR: 40891994

Amalo ApS' almindelige salgs- og leveringsbetingelser - (bilag 1)

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på ethvert salg og levering fra Amalo ApS, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning. Såfremt Amalo ApS' kunde ligeledes anvender indkøbs- eller andre handelsbetingelser, skal Amalo ApS' betingelser gælde forud for disse.

A. Ordrer

 1. I det omfang andet ikke er aftalt skriftligt, skal disse salgs- og leveringsbetingelser gælde for alle tilbud, ordrer og leverancer af produkter ("Produktet") fra Amalo ApS ("Amalo") til Amalos kunder.
 2. Tilbud og ordrer er først bindende, når Amalo har udstedt en skriftlig ordrebekræftelse.
 3. Prisen udregnes på baggrund af de informationer om domicilet, som kunden oplyste ved gennemførsel af købet. Amalo er ikke ansvarlig for prisafvigelser som følge af fejl i de af kunden oplyste informationer. Amalo forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre de gældende priser/prislister. Medmindre et pristilbud udtrykkeligt er afgivet som værende en fast pris til levering inden en bestemt dato, er alle prisoplysninger afgivet med forbehold for de priser/prislister, der gælder på leveringsdatoen Amalo forbeholder sig i øvrigt retten til at ændre nærværende betingelser. De til enhver tid gældende betingelser kan tilgås på Amalos hjemmeside - www.amalo.dk

B. Levering

 1. Produktet leveres og installeres, medmindre der indgås anden aftale. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Medmindre der er indgået anden aftale, er Amalo berettiget til at foretage delleverancer og udstede delfakturaer.
 2. Produkterne sælges, afsendes og leveres i Amalos standardemballage eller med yderligere emballering, hvis Amalo anser dette for at være nødvendigt. Medmindre der er indgået anden aftale, er emballage inkluderet i prisen med undtagelse af paller, der faktureres separat.
 3. Såfremt Amalo leverer inden for 3 uger efter den aftalte leveringsdato, anses dette for at være rettidig levering. En kunde vil kun være berettiget til erstatning for forsinkelse, hvis og i det omfang kunden kan dokumentere, at der er lidt et faktisk tab som følge af forsinkelsen. Amalos maksimale ansvar for et tab, der skyldes en forsinkelse, kan aldrig overstige ordrens samlede værdi. Amalo kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af indtjening, indirekte tab eller følgetab, herunder eventuelle dagbøder eller andre former for bøder, som kunden måtte pådrage sig.
 4. Produkterne leveres i Amalos standardkvalitet. For så vidt angår Produkter, der er produceret i henhold til kundens særlige krav, er Amalo berettiget til at levere fra 10% mindre til 10% mere end den aftalte mængde.

C. Betaling

 1. Amalo udsteder en faktura i forbindelse med installationen. Kunden skal betale det i fakturaen anførte beløb og overholde de betalingsbetingelser, der er anført i disse betingelser, på fakturaen eller oplyst på anden måde.
 2. Betalingen sker i tre ratebetalinger: 1.) Kunden betaler 10 % af den samlede pris (rundet ned til nærmeste tusinde) i depositum efter kundens accept af tilbud, 2.) Dagen før installation betaler kunden 40 % af den samlede pris, og 3.) De resterende 50 % af den samlede pris betales 8 dage efter installationen.
 3. Ratebetaling 2.) og 3.) bliver betalt automatisk med de kreditkortoplysninger, kunden indtaster ved den første betaling. Kunden kan til enhver tid ændre sine betalingskortoplysninger via sin 'Min.Amalo-konto'. Ved erhvervssalg benyttes bankoverførsel.
 4. Hvis betalingen ikke foretages inden for de gældende tidsfrister, opkræver Amalo morarente i henhold til renteloven for hver påbegyndt måned fra det tidspunkt, hvor fakturaen forfaldt til betaling. Hvis det viser sig nødvendigt at udsende en rykker for betalingen, forbeholder Amalo sig ret til at opkræve et rykkergebyr.
 5. Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at modregne noget krav eller beløb i betalingen til Amalo, og betaling til Amalo gennem modregning er aldrig tilladt. Manglende overholdelse af de aftalte betalingsbetingelser vil blive anset for at udgøre et væsentligt kontraktbrud og vil berettige Amalo til at annullere kontrakten og eventuelle yderligere ordrer eller leverancer.
 6. Reklamationer eller klager fra kundens side berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for foretagne leverancer.

D. Produktet

 1. Produktet består af en energiløsning og vil være specificeret i tilbuddet.
 2. Ansvaret for eventuel ansøgning af energitilskud påfalder kunden. Det er kundens ansvar at søge tilskudsmidlerne rettidigt og ansøgningen skal være godkendt, før Amalo bestiller komponenterne til installationen. Et køb foretaget med energitilskud kan ikke efterfølgende indberettes til anden side. Det er kundens ansvar, at der kun er søgt om ét tilskud pr. adresse. Ansøgningen om tilskud foregår uden involvering af Amalo, som derfor på ingen måde er ansvarlig for udbetaling eller manglende udbetaling af tilskudsmidler.
 3. I tilfælde af asbest vil der være en ekstraomkostning til håndtering af asbestholdige materiale. Ved installering af varmepumpe er det kundens ansvar, at Amalo har et fungerende vandbåret centralvarme system, som varmepumpen kan tilsluttes. Skal der udføres ekstra VVS-arbejde på kundens centralvarmesystem, bliver kunden som udgangspunkt faktureret for ekstraomkostningerne. Ved installering af solceller er det kundens ansvar at taget er i en fatning der muliggør installation. I tilfælde af eksempelvis råd i tagkonstruktionen påberåber Amalo sig retten til at afvise at installere.
 4. Amalo forbeholder sig retten til at kontakte kunden for at tilbyde en serviceaftale. En serviceaftale udgør en tillægsydelse, som betales årligt 1 år forud fra installationsdatoen og kan opsiges med 1 måneds varsel + løbende måned, hvorefter kunden bliver refunderet de resterende måneder. Al service er afgrænset til Amalos energiløsning, og Amalo kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler på kundens resterende VVS- og elinstallationer. Det er lovpligtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn af varmepumper med en beholdning af kølemiddel på +1.001 gram. Serviceeftersynet er derfor lovpligtigt på Amalos varmepumpeløsning. Hvis ikke kunden har indgået en serviceaftale med Amalo, er det kundens eget ansvar at overholde det årlige serviceeftersyn.

E. Ansvar for fejl og mangler

 1. Amalo udvælger virkningsgraden af energiløsningen på baggrund af de informationer, kunden opgiver på købstidspunktet. Amalo er ikke ansvarlig for en eventuel utilfredsstillende virkningsgrad på baggrund af fejlinformation i købsprocessen. Amalo vil rådgive om eventuelle forbedringer i tilfælde af utilfredsstillende virkningsgrad, og omkostninger for disse forbedringer tilfalder kunden.
 2. Tidsfristen for klager fra kundens side er 24 måneder fra købsdatoen. Under alle omstændigheder skal kunden informere Amalo om eventuelle fejl, mangler eller afvigelser inden for rimelig tid efter, at de er konstateret.
 3. Kunden skal inspicere Produktet ved levering. Eventuelle mangler skal kunden omgående informere Amalo om. Kunden kan kontakte info@amalo.dk for at foretage en reklamation med oplysning om navn, adresse, ordrenr. og fejlbeskrivelse. Såfremt kunden (eller en tredjepart) forsøger at udbedre reklamationen uden assistance fra Amalo, bortfalder reklamationsretten.
 4. Hvis kunden fremsætter en rettidig og berettiget indsigelse som følge af mangler, er kundens misligholdelsesbeføjelser begrænset til en af følgende muligheder efter Amalos valg: (i) reparation af Produktet, (ii) omlevering af Produktet eller refundering i overensstemmelse med pkt. 24 eller (iii) nedslag i købsprisen efter aftale.
 5. Omlevering eller reparation i overensstemmelse med pkt. 19 vil ske uden beregning for kunden, når kunden returnerer det defekte Produkt.
 6. Mangler, fejl eller afvigelser ved en levering giver aldrig kunden ret til at rejse krav om erstatning eller godtgørelse, eller i øvrigt krav om betaling af udgifter vedrørende arbejdskraft, afbrudt produktion, driftstab, tidstab, tab af indtjening, tab af goodwill eller nogen andre former for følgetab eller indirekte tab.
 7. Kunden skal nøje følge de instrukser, som Amalo har udstedt vedrørende brugen og opbevaringen af Produktet. Fejl eller mangler opstået som følge af fejlbrug eller tilsidesættelse af instruktioner eller retningslinjer berettiger ikke til misligholdelsesbeføjelser.

F. Produktansvar og skadesløsholdelse

 1. Amalo kan aldrig holdes ansvarlig for eventuel skade på ejendom, inventar eller løsøre, som sker, mens varerne er i kundens besiddelse. Under alle omstændigheder kan Amalo kun holdes ansvarlig for direkte personskade eller tingskade, som påviseligt skyldes sådanne defekter ved Produktet, som kan henføres til grov uagtsomhed udvist af Amalo eller af andre, som Amalo er ansvarlig for.
 2. Amalo kan aldrig holdes ansvarlig for skade, der kan henføres til ukorrekt eller usædvanlig brug af Produktet, herunder at Produktet bruges til andre formål end det tilsigtede. Tilsvarende kan Amalo ikke holdes ansvarlig for skade, der kan henføres til mangelfuld eller uhensigtsmæssig opbevaring.
 3. Under alle omstændigheder kan et produktansvarskrav mod Amalo aldrig overstige EUR 100.000. Amalo kan aldrig holdes ansvarlig for eventuelle udgifter eller tab vedrørende arbejdskraft, afbrudt produktion, driftstab, tidstab, tab af indtjening eller avance, tab af goodwill, omkostninger til tilbagekaldelse eller bortskaffelse af produkter eller varer eller nogen andre følgetab og/eller indirekte tab.
 4. Hvis en tredjepart rejser et krav mod kunden vedrørende mangler i Produkterne, skal kunden omgående informere Amalo herom.
 5. Kunden skal skadesløsholde Amalo i det omfang Amalo pådrager sig et ansvar over for en tredjemand for tab eller skade, der relaterer sig til produktansvar.

G. Garanti

 1. Amalo yder som minimum den garanti for Produktet, der følger af købeloven. I de tilfælde der er ekstraordinære produkt eller ydelsesgarantier vil det fremgå af produktbeskrivelsen i tilbuddet. Vedr. varmepumper yder Amalo en varmegaranti der sikre kunden en udskiftning til en større varmepumpe til kostprisdifferencen, hvis Amalos anbefalede varmepumpe mod forventning ikke kan varme det pågældende domicil op. Samme varmegaranti gælder hvis kunden ikke oplever et tilstrækkeligt komfortniveau med Amalo Smart brugsvandsløsningen. Kunden skal betale kostprisdifferencen mellem Amalo Smart og en varmtvandsbeholder.
 2. Amalo kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for afledte omkostninger på garantisager, som f.eks. håndværksmæssigt arbejde, tilretning af bygninger o.l.
 3. Såfremt kunden ikke overholder eventuelle lovpligtige serviceeftersyn på Produktet, bortfalder garantien.

H. Immaterielle rettigheder

 1. Kunden er forpligtet til at respektere Amalos og eventuel tredjemands immaterielle rettigheder i relation til Produkterne.

I. Force Majeure

 1. Amalo er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende levering i tilfælde af forsinkelser eller andet, der kan henføres til force majeure eller lignende begivenheder, herunder naturkatastrofer, krig, opstand, strejker, lockout, statslige eller myndighedsmæssige henstillinger, påbud eller foranstaltninger, tekniske nedbrud eller nedlukninger af maskiner og/eller fabrikker, brand, oversvømmelser, varemangel, mangler ved eller forsinkelser i leverancer fra leverandører, mangel på transportmuligheder, pandemier, epidemier eller andre sygdomsudbrud eller andre omstændigheder, der ligger uden for Amalos kontrol. Under sådanne omstændigheder er Amalo berettiget til enten at udsætte opfyldelsen af aftalen indtil det tidspunkt, hvor forhindringen for opfyldelsen er ophørt, eller alternativt at annullere aftalen helt eller delvist uden pådragelse af ansvar.

J. Databehandling og cookie-politik

 1. Databehandling: Amalos behandling af personoplysninger om kunder og andre fysiske personer (herunder brugere af Amalos hjemmeside) fremgår af Amalos persondatapolitik, der kan tilgås på Amalos hjemmeside. Kunden har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Amalos opbevaring af kundens data. Kunden har også ret til indsigt i de data, Amalo har registreret om kunden, i henhold til gældende lovgivning. Ønskes indsigt, skal kunden rette henvendelse til info@amalo.dk.
 2. Cookies: Amalo henviser til sin cookie-politik, der til enhver tid kan tilgås på Amalos hjemmeside .

K. Lovvalg og værneting

 1. Eventuelle krav eller tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et salg af Produkterne, herunder tvister vedrørende disse almindelige betingelsers anvendelighed, fortolkning eller gyldighed, vil være underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, eksklusiv internationale privatretlige regler og CISG. Alle tvister skal henvises til Sø- og Handelsretten i København eller - hvis Sø- og Handelsretten ikke har jurisdiktion - Københavns byret.
 2. Amalo kan vælge i stedet at få løst tvister gennem voldgift ved det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler for voldgift, der var gældende på tidspunktet for sagens anlæg.

L. Annullering af ordre

 1. Kunden har som privat forbruger, jf. købeloven, 14 dages almindelig fortrydelsesret fra aftalens indgåelse. Aftalen betragtes som værende indgået ved accept af tilbud og betaling af depositum. Kunden kan fortryde aftalen på vores mail: info@Amalo.dk. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.
 2. Såfremt kunden ønsker at annullere ordren efter udløb af den almindelige fortrydelsesret, modregnes et administrationsgebyr på 5.000 DKK i refusionen af depositum.
 3. Kunden har ret til at annullere ordren efter den almindelige fortrydelsesfrist uden modregning i depositum i tilfælde af prisstigninger, som overstiger 5% eller mere inden levering.